Demokratin först!

Ledare
PUBLICERAD:
Flexibiliteten är en fördel med att jobba hemifrån, men de viktiga informella mötena, vid till exempel kaffeautomaten, uteblir.
Foto: Isabell Höjman/TT
De digitala verktygen ger oss på ett kostnadseffektivt sätt många nya möjligheter. Minskat resande bidrar bland annat till sparad tid, sparade pengar och minskad miljöpåverkan.

Vi bör dra nytta av teknikens möjligheter och använda dessa för att stärka demokratin. Men vi måste också undvika att det demokratiska samtalet offras på effektivitetens altare.

Pandemin har tvingat fram nya vägar att kommunicera. Utvecklingen av digital teknik och dess tillämpning kan i det närmaste beskrivas som revolutionerande. För att vardagen ska kunna fortgå har vi snabbt lärt oss det ena digitala konferenssystemet efter det andra. Inte minst gäller det oss som är förtroendevalda i olika sammanhang. Kanske kan vi i framtiden använda tekniken så att fler ges möjlighet till inflytande och delaktighet? Att antalet förtroendevalda på alla nivåer minskat drastiskt de senaste decennierna är oroväckande. Fullmäktigeförsamlingar har krympt, nämnder avskaffats och antalet aktiva förtroendevalda minskat. Kan vi nu äntligen vända utvecklingen och åter engagera fler i det demokratiska samtalet?

Många frågetecken återstår dock. Mycket av kommunikationen mellan människor sker ickeverbalt. Samtalen vid kaffepausen, läsa av stämningar runt ett bord, känsla av samförstånd – eller motsatsen – är exempel på kommunikation där de digitala verktygen oftast kommer till korta. I mer formellt beslutsfattande och i möten mellan förtroendevalda politiker, där blir utvärdering av rättssäkerhet dessutom särskilt viktig. Möjligheten att säkerställa att inga obehöriga finns i rummet, att personer faktiskt är närvarande bakom krånglande kameror och ljud, teknikens påverkan på vem som faktiskt tar till orda, bristande internetuppkopplingar är exempel på problem som många upplevt vid digitala möten.

Säkerligen kan en del fysiska möten i framtiden ersättas av digitala. Men fysiska möten har på intet sätt spelat ut sin roll! När vi utvärderar de förändrade arbetssätt som vi tvingats till under pandemin, då är det viktigt att inte förblindas av de eventuellt lägre kostnaderna och blunda för nackdelarna. Demokratin måste sättas i första rummet och i våra folkvalda församlingar behöver vi säkerställa att alla kan delta på samma villkor; att kommunikation och beslutsfattande kan ske med minsta möjliga friktion. Fler måste ges möjlighet att delta – inte färre – och på lika villkor.

Utvärdering bör bli avgörande för hur vi fortsättningsvis bör använda digital teknik i demokratins tjänst. Minst lika viktigt som att se digitaliseringens förtjänster och vinster, blir det att se dess tillkortakommanden och brister. Framtiden kommer inte att se likadan ut som gårdagen. Men för att framtiden ska bli så bra som möjligt så behöver vi dra lärdom av den här jobbiga tiden och göra kloka val och avvägningar inför framtiden. Och i det prioriteringsarbetet måste demokratin sättas främst. Låt det bli ledorden så här 100 år efter Sveriges första fria och allmänna val: Demokratin först!

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.