Värna samhällskontraktet

Ledare
PUBLICERAD:
Hela rättskedjan behöver stärkas för att få bukt med organiserad brottslighet och våld i utsatta områden, skriver Niklas Lehresjön.
Foto: Johan Nilsson/TT
Brottslighet. Hela rättskedjan behöver stärkas för att få bukt med organiserad brottslighet och våld i utsatta områden.

Krafter som på olika sätt försöker ta över polisens våldsmonopol får aldrig accepteras. Hela rättskedjan behöver stärkas för att få bukt med organiserad brottslighet och våld i utsatta områden. Krafter som på olika sätt försöker ta över polisens våldsmonopol får aldrig accepteras. I den mån de finns behöver samhället agera kraftfullt. Men det arbetet får aldrig ske på bekostnad av rättssäkerhet. Varje individs handlingar ska bedömas och bestraffas utifrån samma måttstock. Det får heller aldrig vara ett för stort steg att lämna kriminalitet för de som redan hamnat där. Varje individ måste kunna känna tillit till samhällsinstitutioner och inte minst då rättsväsendet.

Ingen människa ska behöva växa upp i ett område där rädsla och familjeheder präglar och styr vardagen. Alla måste kunna lita på att ordningsmakt och trygghet för den enskilde är en prioriterad samhällsangelägenhet. Ingen enskild, grupp eller familj ska få förtrycka medmänniskor genom att ta lagen i egna händer. Vi får aldrig acceptera eller vänja oss vid att rättsskipning och gemenskap underordnas parallellsamhällen. Det underminerar inte bara samhället som helhet, det drabbar enskilda individers frihet och trygghet på ett helt oacceptabelt sätt. Rättssäkerhet och ett inkluderande samhällskontrakt är en förutsättning för demokrati och frihet och får aldrig åsidosättas. Varje individ bär ansvar för sina handlingar men har också rätt att få sin sak prövad; endast den som bortom rimliga tvivel är skyldig till brott ska straffas.

Att enbart ropa på auktoritära lösningar, ökat motvåld och strängare straff lär inte lösa några problem, i synnerhet inte på längre sikt. Det som behövs är framåtsyftande åtgärder. Åtgärder som slår sönder rekryteringsbasen för organiserad brottslighet är betydligt bättre än godtycklig övervakning, svepande rop på ”dubbel bestraffning” och populistiska förslag om att skicka pengar till fängelser i länder med svag rättssäkerhet, på bekostnad av de allra mest utsatta.

För att bryta utanförskap behövs åtgärder i både stort och smått. Här har framför allt Liberalerna initierat många förslag. Som exempel kan folkräkning genom dörrknackning för att motverka trångboddhet och fusk nämnas. Resurser för att faktiskt handgripligt kunna omhänderta barn som är på väg att växa in i kriminella miljöer, ökat stöd till skolor i utsatta områden och en bred satsning på språk är konkreta exempel på socialliberala prioriteringar. Skola, socialtjänst och rättsväsende är alla viktiga aktörer för att se till att trygga områden som idag inte är det och för att hindra rekrytering till kriminella nätverk.

Det största hotet mot demokratin är och har alltid varit polarisering, krafter som ställer grupp mot grupp, sår misstroende, underminerar samhällsinstitutioner och ropar på starka ledare som ”lösning”. Viktigast av allt är därför att inte ge de krafterna luft under vingarna. Det gör vi bäst genom att bryta segregation och se till att Sverige snarast möjligt inte har några utsatta områden.