Riv gränshinder

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Grannarna i väster öppnar gränsen, handeln kan åter blomstra, släkt och vänner åter ses, skriver ledarskribenten.
Foto: Håkan Strandman
Äntligen! Grannarna i väster öppnar gränsen, handeln kan åter blomstra, släkt och vänner åter ses. Viktigt för Värmland och hela vårt land. Inte sedan andra världskriget har vi sett sådana gränshinder rakt igenom Skandinavien. Men tiden med stängd gräns påminner oss också om att den extrema utvecklingen av gränshandeln också är ett tecken på något som kan beskrivas som obalans.

Norrmän drar nytta av EU-marknadens prispress medan de själva lever i en stat med protektionism och bristande konkurrens. Med tiotals miljarder från norsk till svensk ekonomi som konsekvens.

När pandemin svepte över Europa följde också en oroväckande misstänksamhet, grannar emellan. Inte bara mellan Norge och Sverige, utan också mellan andra länder i Europa. Nationalismen visade åter sitt fula ansikte och länder agerade snabbt men känslomässigt på olika sätt. De senaste månaderna torde ha lärt oss, att vi nu behöver agera för ökat samarbete och strukturer som gör att vi i nästa kris kan undvika den spretighet vi nu upplevt. Vi har både verktyg och samarbetsformer som är väl etablerade. Men när krisen kom, då fungerade inte samarbetet tillräckligt bra. Vi behöver ett EU som har ett tydligt eget mandat. Många kritiserar varje steg mot överstatlighet. Men i demokrati, folkstyre, kan gärna beslut ske överstatligt, under förutsättning att legitimiteten är given av folket – folkmakt över stater. Och då bör makten inom EU fortsatt förflyttas i än högre grad till det direktvalda EU-parlamentet.

Länder som är associerade medlemmar genom EES, t.ex. Norge, behöver också i än högre grad att vara medvetna om att frihandeln innebär både rättigheter och skyldigheter. När man tar del av den gemensamma marknaden, behöver regler harmonieras och protektionism ifrågasättas. Samtidigt står EU inför än viktigare utmaningar, att kunna agera mot länder som bryter principer om demokrati och grundläggande fri- och rättigheter såsom vi ser i Polen och Ungern. De länder som gör så måste veta att det kostar!

Slutligen bör vi ge EU beskattningsrätt. EU behöver utvecklas i federativ riktning men med subsidiaritet som grund. Turerna runt medlemsavgiften belyser nackdelarna med att fortsatt övervägande låta EU vara mellanstatligt. Miljögifter, pandemier och ekonomisk brottslighet är några exempel på problemområden som inte känner några nationsgränser och som av den anledningen inte heller kan eller bör hanteras enbart av nationalstater. Här behövs både globala och kontinentala lösningar. Med egen finansiering skulle vi vinna både ökad likvärdighet, legitimitet, men också ett mer hållbart Europa. Börja med att låta EU beskatta miljöfarlig verksamhet och droger såsom tobak och alkohol, t ex genom konsumtionsskatt/punktskatter. Som positiv bieffekt kanske då också många bilister slipper bli bötfällda för överlast på sin väg från tyska gränsen och dess ”Bordershops”.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.